Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Já se však budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodine, čas tvé milosti. Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce, zachraň mě ve své věrnosti! Žalm 69,14 

Ano, milí přátelé, je to tak, žijeme v čase milosti. Možná ne až tak ze strany lidí, ale rozhodně ze strany Boží. Čas milosti, kdy sklízíme úrodu. Čas k rozhovoru, k setkání, k radosti ze společenství. Čas učit se, poznávat, a tak se kompetentněji a zodpovědněji rozhodovat. Čas povznést se a zachytit něco z Boží přítomnosti prostřednictvím hudby. Jde jen o to, věřit, že ta Boží milost tady pro nás je, otevřít se jí, být ochotný ji vnímat a odpovědět na ni milostí.

Milost je něco, co nelze koupit ani si vynutit, ale co člověk nutně potřebuje k životu; bez ní je chladným strojem, robotem, který až vykoná svůj úkol, skončí ve šrotu. Ve skrytu duše to cítíme, a proto se snad pídíme po různých slevách a výhodách. Boží milost by však nebyla milostí, kdyby ji bylo možno získat vychytralostí, podvodem, tím, že někoho jiného ošidíme nebo přinutíme, aby to zaplatil za nás. Boží milost v sobě skrývá zvláštní moc. Probouzí vděčnost, pokoru a radost z toho, že člověk tuto milost může dávat dál. Do té míry, do jaké je člověk ochoten tuto milost přijmout, do té míry je proměňován.

Jsou různé mezníky v životě lidí, chvíle, kdy začíná něco nového. A tu si můžeme uvědomit: nyní je čas milosti. Bůh je s námi v Pánu Ježíši Kristu. Svět se mu nevymknul z rukou, nedívá se bezradně na naše sobecky kruté činy. Už dávno připravil vše tak, aby člověku, který důvěřuje v jeho milost, všechno pomáhalo k dobrému.

Ještě je čas milosti. Ještě se můžeme zříci demagogie, populismu, sobectví a lži a spolupracovat s těmi, kterým jde o duchovní i hmotné dobro pro všechny.

Kurz základů teologie

08.01.2022-03.12.2022
Přednášky, semináře, rozhovory a modlitební ztišení budou obsahem setkání těch, kdo chtějí rozšířit své vzdělání, prohloubit svůj duchovní život, kladou si otázky víry a získanými poznatky a zkušenostmi chtějí sloužit druhým. Probírat budeme biblickou teologii (Starý i Nový zákon), věrouku (vyznání víry, svátosti, věroučné důrazy různých církví), praktickou teologii (tvorba kázání, liturgický církevní rok, liturgie, pastorace, správa církve), úvod do duchovního života a religionistiku. Účastníkům kurzu se budou věnovat ThDr. Petr Šandera, Mgr. Juraj Dovala, Mgr. Miroslav Kubíček, PaedDr. Zdeněk Kovalčík, ThDr. Světluše Košíčková a pozvaní hosté. Přednášky a semináře spojené s duchovním programem budou probíhat první sobotu v měsíci od 9 do 16 hod. v Brně Tuřanech, Vítězná 1 od 8. ledna 2022 a pak každý čtvrtek od 18.30 do 20 hodin on-line na https://meet.jit.si/KurzZakladuTeologieCCSHBrno . Bližší informace a přihlášky: Světluše Košíčková, tel. 607 025 678, svetla.kosickova@gmail.com. Na vyžádání zašleme rozpis témat přednášek a seminářů.

DATA | 2022-01-08_Kurz_zakladu_teologie.jpg