Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Já se však budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodine, čas tvé milosti. Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce, zachraň mě ve své věrnosti! Žalm 69,14 

Ano, milí přátelé, je to tak, žijeme v čase milosti. Možná ne až tak ze strany lidí, ale rozhodně ze strany Boží. Čas milosti, kdy sklízíme úrodu. Čas k rozhovoru, k setkání, k radosti ze společenství. Čas učit se, poznávat, a tak se kompetentněji a zodpovědněji rozhodovat. Čas povznést se a zachytit něco z Boží přítomnosti prostřednictvím hudby. Jde jen o to, věřit, že ta Boží milost tady pro nás je, otevřít se jí, být ochotný ji vnímat a odpovědět na ni milostí.

Milost je něco, co nelze koupit ani si vynutit, ale co člověk nutně potřebuje k životu; bez ní je chladným strojem, robotem, který až vykoná svůj úkol, skončí ve šrotu. Ve skrytu duše to cítíme, a proto se snad pídíme po různých slevách a výhodách. Boží milost by však nebyla milostí, kdyby ji bylo možno získat vychytralostí, podvodem, tím, že někoho jiného ošidíme nebo přinutíme, aby to zaplatil za nás. Boží milost v sobě skrývá zvláštní moc. Probouzí vděčnost, pokoru a radost z toho, že člověk tuto milost může dávat dál. Do té míry, do jaké je člověk ochoten tuto milost přijmout, do té míry je proměňován.

Jsou různé mezníky v životě lidí, chvíle, kdy začíná něco nového. A tu si můžeme uvědomit: nyní je čas milosti. Bůh je s námi v Pánu Ježíši Kristu. Svět se mu nevymknul z rukou, nedívá se bezradně na naše sobecky kruté činy. Už dávno připravil vše tak, aby člověku, který důvěřuje v jeho milost, všechno pomáhalo k dobrému.

Ještě je čas milosti. Ještě se můžeme zříci demagogie, populismu, sobectví a lži a spolupracovat s těmi, kterým jde o duchovní i hmotné dobro pro všechny.

Sváteční koncert Tria od sv. Jakuba

30.12.2021
V rámci hudebních nešpor koncertně vystoupí Martin Jakubíček (varhany, Milan Řihák (zpěv) a Karel Plocek (viola) s tvorbou skladatelů 16. - 19.století. Husův sbor v Brně Tuřanech, Karkulínova 8, ve čtvrtek 30.prosince v 17 hodin. Prosíme o dobrovolné vstupné 100,- Kč na honorář pro hudebníky.

DATA | 2021-12-30_svatecni_koncert.jpg