Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

požehnané Velikonoce! Požehnané upřímnou láskou, pochopením pro druhé, touhou po spravedlnosti, dobru a radosti. Mnohé z toho neumíme nebo nemůžeme vyjádřit takovým způsobem, jak jsme byli dosud zvyklí. Je třeba hledat jiné prostředky komunikace s druhými, ale i sám se sebou. Mohu hovořit se sebou jako s obrazem, který si o sobě vytvářím, to je ovšem samomluva. Nebo mohu hovořit s Božím obrazem, ke kterému jsem stvořena, a pak je to rozhovor s Bohem. Můj život je odrazem života Božího, pramení z Boha, má z něj svou pestrost, tvůrčí sílu, svobodu. Boží osud je mým osudem. Vztah člověka k Bohu přispěl k osudu Ježíše Krista odmítnutím, popliváním, bolestí, smrtí; Bůh dal vzkříšení  - tak to prožíváme o Velikonocích. V tom smíme Ježíše následovat, on nás přitahuje k sobě. Nejde o to, slepě se smířit se zlem, ale využít i toho, co je zlé a nepříjemné k poznání Boha, otevření se proudu jeho lásky a tvůrčího života, a tím i poznání sebe sama. Viktor Emanuel Frankl říká, že smysl životu dává nejen práce a prožitek, ale také postoj, který člověk zaujímá k věcem, které nemůže změnit. Jeden z takových postojů zdůrazňuje i T.G.Masaryk, jehož kulaté výročí narození jsme nedávno vzpomínali: Nebát se a nekrást. Velikonoce jsou příležitostí, abychom se posílili a upevnili ve všem tom dobru, které pro nás Ježíš svou obětí získal. To, čeho je naše srdce plné, můžeme dávat Bohu najevo bez ohledu na různá omezení. Bůh je natolik kreativní, že si najde způsob, jak odpovědět. Společenství s druhými lidmi nám chybí. I to mu smíme říct. A věřit, že nám ho vrátí očištěné od povrchnosti, formálnosti a neupřímnosti, posvěcené bolestí z odloučenosti a naplněné silou pokory a radosti, jakou prožívali ženy i muži při setkání se Vzkříšeným. 

Výroční zprávy

Výroční zprávy

26.03.2015
Zpráva pro výroční shromáždění NO CČSH v Tuřanech o činnosti Rady starších v období od 22.2.2014 do 22.2.2015. Rada starších se scházela dle potřeby, v hodnoceném období měla 6 zasedání, a to k řešení dále uváděných záležitostí. 1. Nájemnici služebního bytu v Husově sboru p. R.Tučkové, byl v závěru roku 2013 předán RS schválený návrh na úpravu nájemného, který p. Tučková neakceptovala vědoma si skutečnosti, že od 1.1.2014 bude možné dle nového OZ upravovat výši nájemného pouze dohodou, nebo rozhodnutím soudu. S ohledem na přetrvávající neshody a také výhrady k pracovní činnosti jmenované, rozhodla RS o ukončení pracovní činnosti s paní Tučkovou, jejich zajištění svépomocí členy NO a uvolnění nájemního bytu po zpracování právního návrhu k jeho provedení. JUDr. E. Kantoříková předala RS příslušné návrhy a RS rozhodla o skončení pracovní činnosti p. Tučkové k 31.8.2014 a uvolnění bytu v nejzazší možné době dle zákona, a to k 31.8.2016. P. Tučková nesouhlasila s ukončením pracovní činnosti a podala u Městského soudu v Brně žalobu na neplatnost výpovědi. Soud předvolal zástupce NO Tuřany k jednání na den 18.3.2015, kde nás bude zastupovat zmocněná JUDr. Kantoříková. 2. RS nebyla opakovaně spokojena s kvalitou úpravy živého plotu před HS, která byla zadávána p. Tučkové, proto rozhodla o úpravě odbornou firmou. Po provedeném sestřihu si stěžoval anonym stu České inspekce životního prostředí v Brně na jeho údajné poškození. I když se jedná o soukromý majetek, byl se zástupci uvedené inspekce sepsán na místě za naší účasti protokol o kontrole, kde je konstatováno, že zásahem do zeleně nedošlo k porušení zákona o ochraně přírody. 3. Václav Štěpánek užívající služební byt ve farnosti Šlapanice podal výpověď z nájmu a k 30.11.2014 byt uvolnil. RS hledala varianty dalšího užívání bytu, avšak s ohledem na celkový stav domu, nutnost i dílčích oprav uvolněného bytu, omezení délky pronájmu bytu diecézi i nejasnou koncepci využití této nemovitosti, rozhodla RS o dočasném uzavření bytu a převedení odběru energií (plyn, elektrická energie) na NO. 4. Při pokračování opravy fasády kostela, bylo nutné provést opravu schodů a dílčích míst venkovní dlažby, což nebylo možné provést v závěru roku 2013 z důvodu mrazivých dnů. Společnost Figarostav s.r.o. provedla tyto dokončovací práce v hodnotě 30 872,- Kč, příspěvek obce Tuřany činil 20 000,- Kč. K dokončení opravy fasády zbývá dobarvení podhledů lunet a vnitřní části arkádové chodby, jak požaduje zástupce památkové péče. RS schválila podání žádosti o příspěvek obce na tyto dokončovací práce, následně bude jednáno o jejich provedení v roce 2015. Ve Šlapanicích byl opraven plot a provedeny nátěry oken a dveří za 11.969,- Kč. 5. RS řešila trvalé zanášení okapů a dešťových odpadů jehličím z modřínu, stojícího u fasády kostela z důvodu velmi obtížného čistění ve výšce přesahující výšku běžně dostupnou. RS po zvážení počtu stromů na pozemku okolo kostela a míry poškozování fasády rozhodla o podání žádosti na ÚMČ Tuřany k povolení pokácení modřínu. Této žádosti bylo po místním šetření vyhověno a modřín bude do 31.3.t.r. odstraněn odbornou firmou. 6. Po prosincové ledové námraze zateklo do prostoru kostela a kanceláře v 1. patře. RS se dohodla s bratrem Reitrem, že v jarních měsících zajistí, nebo provede opravu dotčených částí střechy. 7. Krajský inspektorát bezpečnosti práce si vyžádal kontrolu uzavírání pracovních smluv a dohod NO Tuřany. Tomuto zvláštnímu požadavku bylo vyhověno předáním veškerých dostupných podkladů s tím, že o charakteru pracovního vztahu s paní Tučkovou probíhá soudní řízení, a proto je nutné vyčkat rozhodnutí soudu. 8 Na jednání RS dne 31.8.2014 sestra Purketová požádala o zproštění funkce předsedkyně, do této funkce byl zvolen Ivan Drahola, místopředsedou br. Miloš Reiter. 9. Rada starších zajistila v hodnoceném období velikonoční koncert manželů Jahodových dne 28.dubna, Noc otevřených kostelů s programem 23.května, koncert Husákova kvarteta 8. listopadu a Tříkrálový koncert manželů Jahodových 6. ledna t.r. V Brně dne 19.2.2015 Předseda RS Ivan Drahola
26.03.2015
Zpráva o náboženské, kulturní a vzdělávací činnosti v r. 2014 Pro výroční shromáždění náboženské. o. Brno-Tuřany v neděli 22.2.2015 Milí přátelé, přijměte prosím zprávu o životě naší náboženské obce v uplynulém roce. Každou neděli jsme se scházeli k bohoslužbám v Husově sboru; lektorskou službu konají sestra Jana Purketová nebo bratři Ivan Drahola a Jiří Jahoda. Velikonoční a vánoční bohoslužby obohatili svou hrou na housle manželé Jahodovi. Každou 1. a 3.neděli v měsíci jsou bohoslužby ve Sborovém domě ve Šlapanicích, kde bohoslužby připravovali sestra farářka Ludmila Štěpánková, která též hrála na harmonium, a bratr doc. Václav Štěpánek, který s bratrem Prof. Liborem Musilem konali lektorskou službu. 31.10. byla bohoslužba se vzpomínkou na zesnulé ve Šlapanicích, 2.11. v Tuřanech. Biblické hodiny jsou v Domově pro slabozraké v Chrlicích každé pondělí v 15 hod. Pravidelně zasíláme pastorační dopisy k Velikonocům, dušičkám a Vánocům a blahopřání ke „kulatým“ narozeninám. Konala jsem pastorační návštěvy a rozhovory. Zúčastnili jsme se Noci kostelů 24.5. , hudebním vystoupením ZŠ Měšťanská, programem pro děti, komentovanou prohlídkou Husova sboru (br. Ivan Drahola), hudební produkcí (manželé Jahodovi a Ing. Pavel Tuček), modlitební meditací a občerstvením. Razítko do poutnického pasu a letáček s informacemi o obrazu Světlo pravdy rozdával br. Ing. Luděk Prášil. Náš sbor ten večer navštívilo asi 200 lidí. 20.3. se konala vernisáž výstavy Církev čsl. husitská v protinacistickém odboji. Připravili ji bratr farář David Frýdl a Mgr. Martin Jindra, který též osobně přijel a výstavu představil. Pro děti byly určeny výtvarně-hudební dílničky na Bílou sobotu o Velikonocích a na Štědrý den o Vánocích. Hojně navštívené bylo i představení Divadla Plyšového Medvídka „Hanácké Betlémek“ v neděli 21.12. Při sbírkách v kostele jsme pamatovali nejen na své vlastní potřeby. Přispěli jsme na diakonickou činnost, na bohoslovce, na děti a mládež v naší diecézi a církvi. O životě naší farnosti jsou občané informováni ve vývěskách v Tuřanech a ve Šlapanicích a na webu www.ccshturany.cz. Zajímavé zprávy, kázání, modlitby a hry pro děti najdete na stránkách a facebooku brněnské diecéze: www.ccshbrno.cz a www.facebook.com/husitebrno . Často jsou též uveřejňovány články a informace o našich akcích v Českém zápase a na církevních webových stránkách www.ccsh.cz. Nyní několik slov o celodiecézních shromážděních. Dvakrát ročně pořádá diecézní rada setkání pro statutární orgány náb.obcí, v r. 2014 to bylo 15.3., kdy přednášel JUDr. Karel Salajka o základních principech Nového občanského zákoníku. 20.9. přednášel bratr farář Miroslav Kubíček o Mistru janu Husovi a jeho chápání pravdy. Sestra přednostka zahraničně-ekumenického odboru ústřední rada podala informaci o akcích, které se chystají pro r. 2015 v souvislosti s 600.výročím upálení Mistra Jana Husa. 8.3. bylo vikariátní shromáždění, které se věnovalo duchovní tvorbě v díle Leoše Janáčka, přednášel muzikolog PhDr. Jiří Zahrádka. Z diecézních akcí bych zmínila Jarní kuropění – setkání malých zpěváčků 9.- 10.5. v Prostějově, 31.5. Setkání všech generací na Lipové a Setkání rodin 11.- 13.4. a 7.- 9.11. na Lipové. Studentům bylo určeno duchovní cvičení 28.2. – 2.3. Také prázdniny byly naplněny různými duchovními aktivitami. Děti prožily např. pěkný týden ve Skavsku u Morkovic se ses. Ivanou Krejčí, v Přibyslavi s bratrem farářem Tichým a Ing. Michalem Hvězdou, v Jeseníku se sestrou farářkou Annou Štěpánkovou. Celocírkevní setkání mládeže byly 28.-30.3. v Prostějově a 26.- 28.9. ve Vlašimi. Nyní něco o mé další činnosti. Byla jsem pověřena vedením Kurzu základů teologie, který navštěvovalo 14 studentů. Přednášeli bratr biskup Šandera, sestra Mgr. Eva Buttová, bratr Mgr. Miroslav Kubíček a bratr Václav Štěpánek. Byla jsem členkou věroučné sekce naukového výboru, který vypracoval věroučné dokumenty pro podzimní zasedání sněmu, zahraničně-ekumenického sněmovního výboru, který připravil dokument o ekumenické orientaci naší církve. Jsem pověřena koordinováním vzdělávacího programu „Společně po cestách víry“. A jaké jsou plány pro tento rok? V našem sboru budou pokračovat bohoslužby, setkávání, koncerty, výstavy. O prázdninách budou mít děti opět možnost účasti na táborech, např. ve Skavsku, Jeseníku, Přibyslavi. Organizace celocírkevního setkání mládeže se ujala Královéhradecká diecéze. Naše náb. obec čítá 142 členů, z toho 70 zaplatilo v r. 2014 členské příspěvky. Děkuji všem svým spolupracovníkům a členům rady starších za distribuci pastoračních dopisů, přípravu koncertů, Noci kostelů a pohoštění při nich, za dušičkovou a vánoční výzdobu. Zvláště pak sestře finanční zpravodajce Marii Konvičné za vzorné vedení účetnictví, bratru Ivanu Draholovi za organizování oprav, manželům Jahodovými za koncerty a jejich propagaci, bratru Reiterovi za pomoc při opravách ve Šlapanicích, bratru Ing. Tučkovi za varhanní doprovod při bohoslužbách. Děkuji Vám všem, bratři a sestry, kteří svou láskou a modlitbami nesete dílo Boží v této městské části a v naší náboženské obci. Jsem vděčná za to, že Boží láska je živá ve Vašich myslích, slovech i činech, které zná a dovede náležitě ocenit jen Bůh. Naše vděčnost se obrací k Pánu Bohu za jeho ochranu a pomoc. Na něho smíme spoléhat i v budoucnosti. V Brně 20. února 2015 Světluše Košíčková
26.03.2015
Hospodaření NO Brno-Tuřany v roce 2014 Náklady Bohoslužebné náklady,literatura,pastorace,kancelář 11 227,00 Spotřeba elektřiny 1 112,00 Spotřeba plynu 35 464,00 Vodné, stočné 7 198,00 Opravy a údržba -zasklení okna 338,00 -oprava plotu Šlapanice 2 650,00 -stavební práce Husův sbor 33 860,00 -natěračské práce Šlapanice 9 319,00 -kontrola komína 300,00 Celkem 43 479,00 Služby -čistění kanalizace 4 610,00 -kontrola hasicích přístrojů 2 468,00 -kopírování 377,00 -poštovné 1 365,00 -telefon 121,00 Celkem 8 941,00 Cestovné 4 244,00 Mzdové náklady 11 220,00 Daň z nemovitosti 39,00 Ostatní náklady -poskytnuté dary 3 000,00 -bankovní poplatky 743,00 -pojištění budov 4 320,00 -vikariát, synoda, sněm 200,00 Celkem 8 263,00 Odpisy 8 400,00 Odvod církevního příspěvku 6 900,00 Daň z úroku 2,31 Náklady celkem 146 489,31 Výnosy Nájemné Tučkovi 49 452,00 Nájemné PhDr Štěpánek 20 914,00 Nájemné Štěpánkovi 21 100,00 Nájemné – kolumbárium 3 980,00 Úroky z běžného účtu 12,16 Ostatní výnosy 5 000,00 Bohoslužebné sbírky 42 058,00 Dary 85 054,00 Členské příspěvky 35 400,00 Provozní dotace MěÚ Brno-Tuřany 20 000,00 Výnosy celkem 282 970,16 Hospodářský výsledek: 136 480,85 Stav finančních prostředků k 31.12.2014 Účet v bance 172 461,53 Pokladna 10 432,00 Celkem 182 893,53 Vypracovala M. Konvičná 22. 2. 2015
23.02.2014
Zpráva o náboženské, kulturní a vzdělávací činnosti v r.2013
28.05.2013
Zpráva pí. farářky na výročním shromáždění náboženské obce Brno-Tuřany v neděli 10.3.2013 v 10 hod. v Husově sboru v Tuřanech