Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

V první polovině adventu přemýšlí křesťané nad tím, že Ježíš přijde ve slávě, aby odstranil zlo, války, utrpení ve všech jeho podobách. Marana tha, volají, přijď, Pane Ježíši. Přijď změnit řád světa. A věří, že přijde rychle, znenadání, nečekaně k soudu. Bůh je spravedlivý: zlo i ti, kdo ho páchají, musí být po zásluze potrestáni. I když se oni sami vidí jako ti, kdo dělají dobro.

V druhé polovině adventu je pozornost upřena na to, aby vůbec někdo Boží soud přežil. Aby to dobro, které si myslím, že konám, nebylo ve skutečnosti pro druhé zlem. Při svém prvním příchodu, který slavíme o Vánocích, přišel Ježíš změnit srdce člověka, jen tak je možná změna soužití mezi lidmi. Přišel proto, aby zlo vytrpěl, ale nepustil ho dál. V tom spočívá jedinečnost narození Božího syna. Je čistá bezpodmínečná, bezbřehá a dokonalá láska.

Teroristy se stávají muži ve státech a komunitách, v nichž od dětství zakoušejí ponižování a totální bezmocnost vůči zlu, které je na nich pácháno. A pak dostanou příležitost, chovat se tak k druhým; ventilovat si své pocity bezmocnosti a zakoušet, že jich někdo bojí. 

Křesťanem se člověk stává, když se setká s Kristovou láskou, jeho odpuštěním, pomocí a nechá se pozdvihnout do jeho blízkosti. "Vážím si tě, jsi můj přítel, všechno mé je tvé", říká ten, který celý vesmír vymyslel a vytvořil. "Nemám nic a záleží na tobě, jak se mnou naložíš", říká ten, který leží v krmelci pro zvířata.

Vánoce jsou příležitostí k setkání s Láskou.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. (Lk 2,14)

O nás

Církev československá husitská (CČSH) je společenstvím křesťanů, kteří věří v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Bible – Písmo svaté Starého i Nového zákona je základem pro liturgický a modlitební život, pro učení a řády, pro službu lidem i pro její směřování církve do budoucnosti. Jako úžasné tajemství a podnět k rozjímání přijímáme  učení o Boží Trojici a božství Ježíše Krista, jak ho formulovaly ekumenickýché koncily v prvních pěti staletích po Kristu. Snažíme se mu porozumět v kontextu naší doby. Ve zbožnosti a způsobu života z ní plynoucí navazujeme na duchovní proudy ve střední Evropě, zvláště pak na českou reformaci a katolický modernismus.

Základní organizační složku CČSH tvoří náboženské obce pod vedením rady starších. Ty se v České republice sdružují v pěti diecézích. Zastřešujícím orgánem je ústřední rada.

Liturgie se svátostí večeře Páně se slaví v neděli a ve svátcích.

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Vyznání víry 

Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich.

Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné.

Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebývat.

Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy, tak jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých.

Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom, Ducha Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli.

Tak staň se!

Desatero

  1. "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
  2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
  3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
  4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
  5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
  6. Nezabiješ.
  7. Nesesmilníš.
  8. Nepokradeš.
  9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
  10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu."

Bible - Exodus 20:1-17, Český ekumenický překlad
 

 

Husův sbor

Symbolika obrazu Světlo pravdy

Obraz akademického malíře Rudolfa Kundery (+2005) byl odhalen 20.června 1935. Je ve tvaru půlkruhu v souladu s architekturou Husova sboru. Nahoře uprostřed dominuje mysticky prozářená tvář žehnajícího Krista. Lidé kolem symbolizují celé lidstvo. Jsou tam osoby matných, skoro zoufalých tváří, lidí, jak řekl sám autor, „kteří nepoznali dosud světla víry“, bez duchovní opory a poznání smyslu života. Jsou tam i postavy, v jejichž výrazu je vidět naděje, víra a duchovní život v poznání Krista a jeho pravdy. Kompozice obrazu znázorňuje cestu ke světlu pravdy, na niž ukazuje postava duchovního vůdce. Jeho úkolem je pomáhat k duchovnímu uzdravení těm, kteří už ztratili naději. Umělcovým přáním bylo, aby všichni, kteří v pokoře vstoupí do tohoto kostela, byli na cestě svého hledání proniknuti a posíleni světlem pravdy.

Husův sbor je postaven dle projektu arch. Jaroslava Kincla, tuřanského rodáka. Sbor byl otevřen 2.7.1928. Je to hodnotná stavba z období kubismu s prvky rondokubismu a konstruktivismu. Průčelí je památkově chráněné. Interiér zdobí rozměrný obraz Světlo Pravdy ak. malíře Rudolfa Kundery, taktéž tuřanského rodáka. Obraz zvěstuje: Ježíš Kristus je Světlo, Pravda.