Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Jako dítě, v šedesátých letech 20. století, jsem slyšela tento vtip: Při svém setkání s Churchillem se Stalin chlubil svou mocí: ´Dokážu, že vrabec zůstane na mé dlani, aniž ho přivážu nebo budu držet.´ Churchill se divil: ´To přece není možné, vrabec potřebuje volnost, má své hejno, své mladé.´ Stalin chytil vrabce, oškubal mu jedno peříčko po druhém a nahý vrabeček se schoulil v jeho dlani, na kterou mu Stalin nasypal pár drobků chleba. Tento vtip varuje před snahami všech autoritářů: oloupit člověka o sebedůvěru, o důstojnost a vyvolat v něm chaos a strach. Stalo se tak mnohokrát v dějinách; např. před první volbou V.V.Putina prezidentem Ruské federace (r.2000) postupně v různých městech nad ránem vybuchovaly obytné domy. Putin, jemuž byly Borisem Jelcinem již před volbou svěřeny prezidentské pravomoci, výbuchy nechal ihned vyšetřit, okamžitě našel viníky, nechal je náležitě potrestat a vysloužil si „svatozář“ zachránce. Ale „chybička se vloudila“ a zjistilo se, že tyto výbuchy zinscenoval Putin sám. (Více v knize Timothy Snydera: Tyranie - 20 lekcí z 20.století.) Možná se i dnes dere do nejvyššího patra politiky někdo tím, že vyvolává strach, závist, chaos v myslích voličů. Nenechme se oškubat o svou lidskou důstojnost a vnitřní vyrovnanost. Důvěřujme spíše těm, kdo žijí slova 

Ježíše Krista: Nebojte, já jsem přemohl zlo a jsem s vámi až do konce světa. (Mt 28,20)

O nás

Církev československá husitská (CČSH) je společenstvím křesťanů, kteří věří v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Bible – Písmo svaté Starého i Nového zákona je základem pro liturgický a modlitební život, pro učení a řády, pro službu lidem i pro její směřování církve do budoucnosti. Jako úžasné tajemství a podnět k rozjímání přijímáme  učení o Boží Trojici a božství Ježíše Krista, jak ho formulovaly ekumenickýché koncily v prvních pěti staletích po Kristu. Snažíme se mu porozumět v kontextu naší doby. Ve zbožnosti a způsobu života z ní plynoucí navazujeme na duchovní proudy ve střední Evropě, zvláště pak na českou reformaci a katolický modernismus.

Základní organizační složku CČSH tvoří náboženské obce pod vedením rady starších. Ty se v České republice sdružují v pěti diecézích. Zastřešujícím orgánem je ústřední rada.

Liturgie se svátostí večeře Páně se slaví v neděli a ve svátcích.

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Vyznání víry 

Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich.

Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné.

Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebývat.

Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy, tak jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých.

Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom, Ducha Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli.

Tak staň se!

Desatero

  1. "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
  2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
  3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
  4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
  5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
  6. Nezabiješ.
  7. Nesesmilníš.
  8. Nepokradeš.
  9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
  10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu."

Bible - Exodus 20:1-17, Český ekumenický překlad
 

 

Husův sbor

Symbolika obrazu Světlo pravdy

Obraz akademického malíře Rudolfa Kundery (+2005) byl odhalen 20.června 1935. Je ve tvaru půlkruhu v souladu s architekturou Husova sboru. Nahoře uprostřed dominuje mysticky prozářená tvář žehnajícího Krista. Lidé kolem symbolizují celé lidstvo. Jsou tam osoby matných, skoro zoufalých tváří, lidí, jak řekl sám autor, „kteří nepoznali dosud světla víry“, bez duchovní opory a poznání smyslu života. Jsou tam i postavy, v jejichž výrazu je vidět naděje, víra a duchovní život v poznání Krista a jeho pravdy. Kompozice obrazu znázorňuje cestu ke světlu pravdy, na niž ukazuje postava duchovního vůdce. Jeho úkolem je pomáhat k duchovnímu uzdravení těm, kteří už ztratili naději. Umělcovým přáním bylo, aby všichni, kteří v pokoře vstoupí do tohoto kostela, byli na cestě svého hledání proniknuti a posíleni světlem pravdy.

Husův sbor je postaven dle projektu arch. Jaroslava Kincla, tuřanského rodáka. Sbor byl otevřen 2.7.1928. Je to hodnotná stavba z období kubismu s prvky rondokubismu a konstruktivismu. Průčelí je památkově chráněné. Interiér zdobí rozměrný obraz Světlo Pravdy ak. malíře Rudolfa Kundery, taktéž tuřanského rodáka. Obraz zvěstuje: Ježíš Kristus je Světlo, Pravda.