Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Události posledních dnů nám dávají nahlédnout do hloubky zla. Ti, kdo se mu upsali, nemají soucit s nikým – s cizím ani vlastním, kromě sebe a několika nejbližších. Nerespektují úmluvy, nedrží se vlastních slov. Uprostřed chaosu a utrpení nacházejí požitek z vlastní moci. Je naší povinností se bránit a pomáhat strádajícím. Vlna solidarity a velkorysé spolupráce je úžasná. V tomto postním čase si však máme odvahu přiznat: nedokážeme porazit zlo v jeho základu, když jsou naše snahy neseny strachem a sobectvím. Víra směřuje náš pohled na Ježíše. Ve víře, lásce a naději v Boha, nepodlehl strachu, dobrovolně „sestoupil do pekel“ a ve své odevzdanosti Bohu se stal Pánem živých i mrtvých. Jemu smíme odevzdat svou touhu po dobru a spravedlnosti, své snahy, oběti, sebezapření ve prospěch trpících, ty, kdo žijí a rozhodují, i ty, jež smršť zla připravila o život. Přijmi, Pane, tento výraz naší důvěry a oddanosti tobě. Osvoboď nás od strachu a sobectví. A zlému učiň konec.

 

Jr 31:13

28.05.2013
Tehdy se bude v tanci radovat panna i jinoši a starci. "Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost“, je výrok Hospodinův. Jr 31,13;

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2 Te 2,16-17

Jak se může smutek změnit v radost? Jak se stane možným, že život ukáže smutnému člověku zase jiné stránky než jen bolest? Smutek se může proměnit, když nezkamení, ale dá se do pohybu. Angličané pro to mají pěkné úsloví. Říkají: „Having a good cry – mít dobrý pláč.“ Opravdu „dobře“ plakat - to ulehčí, pročistí a pomáhá zpracovat bolest.  A když je všechno oplakáno, vytváří se prostor pro další věci. Dříve byla součástí bohoslužeb prosba o dar slz. Křesťané věděli, že Bůh dává se slzami něco, co můžeme dostat jen v pláči: oddání se bolesti, abychom ji pak mohli propustit. Proto je důležité, abychom v modlitbě za pozůstalé prosili i za dar slz. Aby se u nás mohl „dobře“ vyplakat, aby se smutek dal do pohybu a s Boží pomocí se proměnil v novou životní sílu.

Když se nás zmocní smutek a bolest, pak nám, Bože, pomoz, abychom si je připustili. Dej nám vnitřní svobodu k opravdovému smutku, k tomu, abychom své slzy nezakrývali. Ty proměň náš smutek a dej nám novou radost.

Losungen 28.10.2010