Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

V první polovině adventu přemýšlí křesťané nad tím, že Ježíš přijde ve slávě, aby odstranil zlo, války, utrpení ve všech jeho podobách. Marana tha, volají, přijď, Pane Ježíši. Přijď změnit řád světa. A věří, že přijde rychle, znenadání, nečekaně k soudu. Bůh je spravedlivý: zlo i ti, kdo ho páchají, musí být po zásluze potrestáni. I když se oni sami vidí jako ti, kdo dělají dobro.

V druhé polovině adventu je pozornost upřena na to, aby vůbec někdo Boží soud přežil. Aby to dobro, které si myslím, že konám, nebylo ve skutečnosti pro druhé zlem. Při svém prvním příchodu, který slavíme o Vánocích, přišel Ježíš změnit srdce člověka, jen tak je možná změna soužití mezi lidmi. Přišel proto, aby zlo vytrpěl, ale nepustil ho dál. V tom spočívá jedinečnost narození Božího syna. Je čistá bezpodmínečná, bezbřehá a dokonalá láska.

Teroristy se stávají muži ve státech a komunitách, v nichž od dětství zakoušejí ponižování a totální bezmocnost vůči zlu, které je na nich pácháno. A pak dostanou příležitost, chovat se tak k druhým; ventilovat si své pocity bezmocnosti a zakoušet, že jich někdo bojí. 

Křesťanem se člověk stává, když se setká s Kristovou láskou, jeho odpuštěním, pomocí a nechá se pozdvihnout do jeho blízkosti. "Vážím si tě, jsi můj přítel, všechno mé je tvé", říká ten, který celý vesmír vymyslel a vytvořil. "Nemám nic a záleží na tobě, jak se mnou naložíš", říká ten, který leží v krmelci pro zvířata.

Vánoce jsou příležitostí k setkání s Láskou.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. (Lk 2,14)

Jr 31:13

28.05.2013
Tehdy se bude v tanci radovat panna i jinoši a starci. "Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost“, je výrok Hospodinův. Jr 31,13;

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2 Te 2,16-17

Jak se může smutek změnit v radost? Jak se stane možným, že život ukáže smutnému člověku zase jiné stránky než jen bolest? Smutek se může proměnit, když nezkamení, ale dá se do pohybu. Angličané pro to mají pěkné úsloví. Říkají: „Having a good cry – mít dobrý pláč.“ Opravdu „dobře“ plakat - to ulehčí, pročistí a pomáhá zpracovat bolest.  A když je všechno oplakáno, vytváří se prostor pro další věci. Dříve byla součástí bohoslužeb prosba o dar slz. Křesťané věděli, že Bůh dává se slzami něco, co můžeme dostat jen v pláči: oddání se bolesti, abychom ji pak mohli propustit. Proto je důležité, abychom v modlitbě za pozůstalé prosili i za dar slz. Aby se u nás mohl „dobře“ vyplakat, aby se smutek dal do pohybu a s Boží pomocí se proměnil v novou životní sílu.

Když se nás zmocní smutek a bolest, pak nám, Bože, pomoz, abychom si je připustili. Dej nám vnitřní svobodu k opravdovému smutku, k tomu, abychom své slzy nezakrývali. Ty proměň náš smutek a dej nám novou radost.

Losungen 28.10.2010