Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Duchovní aktivity 2014

26.03.2015
Zpráva o náboženské, kulturní a vzdělávací činnosti v r. 2014 Pro výroční shromáždění náboženské. o. Brno-Tuřany v neděli 22.2.2015 Milí přátelé, přijměte prosím zprávu o životě naší náboženské obce v uplynulém roce. Každou neděli jsme se scházeli k bohoslužbám v Husově sboru; lektorskou službu konají sestra Jana Purketová nebo bratři Ivan Drahola a Jiří Jahoda. Velikonoční a vánoční bohoslužby obohatili svou hrou na housle manželé Jahodovi. Každou 1. a 3.neděli v měsíci jsou bohoslužby ve Sborovém domě ve Šlapanicích, kde bohoslužby připravovali sestra farářka Ludmila Štěpánková, která též hrála na harmonium, a bratr doc. Václav Štěpánek, který s bratrem Prof. Liborem Musilem konali lektorskou službu. 31.10. byla bohoslužba se vzpomínkou na zesnulé ve Šlapanicích, 2.11. v Tuřanech. Biblické hodiny jsou v Domově pro slabozraké v Chrlicích každé pondělí v 15 hod. Pravidelně zasíláme pastorační dopisy k Velikonocům, dušičkám a Vánocům a blahopřání ke „kulatým“ narozeninám. Konala jsem pastorační návštěvy a rozhovory. Zúčastnili jsme se Noci kostelů 24.5. , hudebním vystoupením ZŠ Měšťanská, programem pro děti, komentovanou prohlídkou Husova sboru (br. Ivan Drahola), hudební produkcí (manželé Jahodovi a Ing. Pavel Tuček), modlitební meditací a občerstvením. Razítko do poutnického pasu a letáček s informacemi o obrazu Světlo pravdy rozdával br. Ing. Luděk Prášil. Náš sbor ten večer navštívilo asi 200 lidí. 20.3. se konala vernisáž výstavy Církev čsl. husitská v protinacistickém odboji. Připravili ji bratr farář David Frýdl a Mgr. Martin Jindra, který též osobně přijel a výstavu představil. Pro děti byly určeny výtvarně-hudební dílničky na Bílou sobotu o Velikonocích a na Štědrý den o Vánocích. Hojně navštívené bylo i představení Divadla Plyšového Medvídka „Hanácké Betlémek“ v neděli 21.12. Při sbírkách v kostele jsme pamatovali nejen na své vlastní potřeby. Přispěli jsme na diakonickou činnost, na bohoslovce, na děti a mládež v naší diecézi a církvi. O životě naší farnosti jsou občané informováni ve vývěskách v Tuřanech a ve Šlapanicích a na webu www.ccshturany.cz. Zajímavé zprávy, kázání, modlitby a hry pro děti najdete na stránkách a facebooku brněnské diecéze: www.ccshbrno.cz a www.facebook.com/husitebrno . Často jsou též uveřejňovány články a informace o našich akcích v Českém zápase a na církevních webových stránkách www.ccsh.cz. Nyní několik slov o celodiecézních shromážděních. Dvakrát ročně pořádá diecézní rada setkání pro statutární orgány náb.obcí, v r. 2014 to bylo 15.3., kdy přednášel JUDr. Karel Salajka o základních principech Nového občanského zákoníku. 20.9. přednášel bratr farář Miroslav Kubíček o Mistru janu Husovi a jeho chápání pravdy. Sestra přednostka zahraničně-ekumenického odboru ústřední rada podala informaci o akcích, které se chystají pro r. 2015 v souvislosti s 600.výročím upálení Mistra Jana Husa. 8.3. bylo vikariátní shromáždění, které se věnovalo duchovní tvorbě v díle Leoše Janáčka, přednášel muzikolog PhDr. Jiří Zahrádka. Z diecézních akcí bych zmínila Jarní kuropění – setkání malých zpěváčků 9.- 10.5. v Prostějově, 31.5. Setkání všech generací na Lipové a Setkání rodin 11.- 13.4. a 7.- 9.11. na Lipové. Studentům bylo určeno duchovní cvičení 28.2. – 2.3. Také prázdniny byly naplněny různými duchovními aktivitami. Děti prožily např. pěkný týden ve Skavsku u Morkovic se ses. Ivanou Krejčí, v Přibyslavi s bratrem farářem Tichým a Ing. Michalem Hvězdou, v Jeseníku se sestrou farářkou Annou Štěpánkovou. Celocírkevní setkání mládeže byly 28.-30.3. v Prostějově a 26.- 28.9. ve Vlašimi. Nyní něco o mé další činnosti. Byla jsem pověřena vedením Kurzu základů teologie, který navštěvovalo 14 studentů. Přednášeli bratr biskup Šandera, sestra Mgr. Eva Buttová, bratr Mgr. Miroslav Kubíček a bratr Václav Štěpánek. Byla jsem členkou věroučné sekce naukového výboru, který vypracoval věroučné dokumenty pro podzimní zasedání sněmu, zahraničně-ekumenického sněmovního výboru, který připravil dokument o ekumenické orientaci naší církve. Jsem pověřena koordinováním vzdělávacího programu „Společně po cestách víry“. A jaké jsou plány pro tento rok? V našem sboru budou pokračovat bohoslužby, setkávání, koncerty, výstavy. O prázdninách budou mít děti opět možnost účasti na táborech, např. ve Skavsku, Jeseníku, Přibyslavi. Organizace celocírkevního setkání mládeže se ujala Královéhradecká diecéze. Naše náb. obec čítá 142 členů, z toho 70 zaplatilo v r. 2014 členské příspěvky. Děkuji všem svým spolupracovníkům a členům rady starších za distribuci pastoračních dopisů, přípravu koncertů, Noci kostelů a pohoštění při nich, za dušičkovou a vánoční výzdobu. Zvláště pak sestře finanční zpravodajce Marii Konvičné za vzorné vedení účetnictví, bratru Ivanu Draholovi za organizování oprav, manželům Jahodovými za koncerty a jejich propagaci, bratru Reiterovi za pomoc při opravách ve Šlapanicích, bratru Ing. Tučkovi za varhanní doprovod při bohoslužbách. Děkuji Vám všem, bratři a sestry, kteří svou láskou a modlitbami nesete dílo Boží v této městské části a v naší náboženské obci. Jsem vděčná za to, že Boží láska je živá ve Vašich myslích, slovech i činech, které zná a dovede náležitě ocenit jen Bůh. Naše vděčnost se obrací k Pánu Bohu za jeho ochranu a pomoc. Na něho smíme spoléhat i v budoucnosti. V Brně 20. února 2015 Světluše Košíčková
DATA | 2014_duchovni-page-001.jpgDATA | 2014_duchovni-page-002.jpgDATA | 2014_duchovni-page-002.jpg