Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Události posledních dnů nám dávají nahlédnout do hloubky zla. Ti, kdo se mu upsali, nemají soucit s nikým – s cizím ani vlastním, kromě sebe a několika nejbližších. Nerespektují úmluvy, nedrží se vlastních slov. Uprostřed chaosu a utrpení nacházejí požitek z vlastní moci. Je naší povinností se bránit a pomáhat strádajícím. Vlna solidarity a velkorysé spolupráce je úžasná. V tomto postním čase si však máme odvahu přiznat: nedokážeme porazit zlo v jeho základu, když jsou naše snahy neseny strachem a sobectvím. Víra směřuje náš pohled na Ježíše. Ve víře, lásce a naději v Boha, nepodlehl strachu, dobrovolně „sestoupil do pekel“ a ve své odevzdanosti Bohu se stal Pánem živých i mrtvých. Jemu smíme odevzdat svou touhu po dobru a spravedlnosti, své snahy, oběti, sebezapření ve prospěch trpících, ty, kdo žijí a rozhodují, i ty, jež smršť zla připravila o život. Přijmi, Pane, tento výraz naší důvěry a oddanosti tobě. Osvoboď nás od strachu a sobectví. A zlému učiň konec.

 

Hospodaření NO Brno-Tuřany v roce 2012

05.07.2013

Náklady

 

Bohoslužebné náklady,literatura,pastorace,kancelář                           7 828,00

                                                                                 

Spotřeba elektřiny                                                                     4 704,00

 

Spotřeba plynu                                                               35 357,20

 

Vodné, stočné                                                                   6 106,00

 

Opravy a údržba                                                                                     

            - nátěry oken Tuřany                                                                         57 220,00

            - kontrola komínů                                                                                 1 260,00

            - oprava schodů Šlapanice                                                                   3 392,00

            - výměna plynoměru Šlapanice                                                           1 692,00

            - servis zvonu                                                                                      3 396,00

   Celkem                                                                                    66 960,00

 

Služby

          - projektová dokumentace                                                                       1 200,00

          - kopírování                                                                                                831,00

          - kontrola hasících přístrojů                                                                    1 415,00

          - poštovné                                                                                                1 000,00

          - telefon                                                                                                        89,00

          - uložení odpadu                                                                                         701,00

Celkem                                                       5 236,00                                                                                                                                                                                                                     

 

Cestovné                                                                         3 418,00

 

Mzdové náklady                                                         19 205,00

 

Daň z nemovitosti                                                              39,00

 

Ostatní náklady

           - poskytnuté dary                                                                                   4 000,00

           - koncerty                                                                                               6 500,00

           - bankovní poplatky                                                                               1 262,00

           - pojiění budov                                                                                       4 320,00

          - vikariát, synoda, sněm                                                                            900,00

Celkem                                                                              16 982,00

 

Odpisy                                                                                  9 468,00

 

Příspěvek na ústředí církve                                           8 000,00

 

 

Náklady  celkem        183 303,75                                                                         

 

 

Výnosy

 

Nájemné Tučkovi                                                               49 452,00

 

Nájemné PhDr Štěpánek                                                10 608,00

 

Nájemné Štěpánkovi                                                        21 100,00

 

Úroky z běžného účtu                                                                  9,61

 

Bohoslužebné sbírky                                                         40 023,00

 

Dary                                                                                       66 534,00

 

Dary na provoz kolumbária                                                5 400,00

 

Členské příspěvky                                                               45 360,00

 

Dotace městského úřadu Brno-Tuřany                         20 000,00

 

 

Výnosy celkem                        258 486,61

 

 

Hospodářský výsledek:            75 182,86

 

 

 

 

Stav finančních prostředků k 31.12.2012

 

         Účet v bance        122 146,28

         Pokladna                14 000,00

         Celkem                 136 146,28

 

 

 

Vypracovala:     M. Konvičná   10. 3. 2013