Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Jako dítě, v šedesátých letech 20. století, jsem slyšela tento vtip: Při svém setkání s Churchillem se Stalin chlubil svou mocí: ´Dokážu, že vrabec zůstane na mé dlani, aniž ho přivážu nebo budu držet.´ Churchill se divil: ´To přece není možné, vrabec potřebuje volnost, má své hejno, své mladé.´ Stalin chytil vrabce, oškubal mu jedno peříčko po druhém a nahý vrabeček se schoulil v jeho dlani, na kterou mu Stalin nasypal pár drobků chleba. Tento vtip varuje před snahami všech autoritářů: oloupit člověka o sebedůvěru, o důstojnost a vyvolat v něm chaos a strach. Stalo se tak mnohokrát v dějinách; např. před první volbou V.V.Putina prezidentem Ruské federace (r.2000) postupně v různých městech nad ránem vybuchovaly obytné domy. Putin, jemuž byly Borisem Jelcinem již před volbou svěřeny prezidentské pravomoci, výbuchy nechal ihned vyšetřit, okamžitě našel viníky, nechal je náležitě potrestat a vysloužil si „svatozář“ zachránce. Ale „chybička se vloudila“ a zjistilo se, že tyto výbuchy zinscenoval Putin sám. (Více v knize Timothy Snydera: Tyranie - 20 lekcí z 20.století.) Možná se i dnes dere do nejvyššího patra politiky někdo tím, že vyvolává strach, závist, chaos v myslích voličů. Nenechme se oškubat o svou lidskou důstojnost a vnitřní vyrovnanost. Důvěřujme spíše těm, kdo žijí slova 

Ježíše Krista: Nebojte, já jsem přemohl zlo a jsem s vámi až do konce světa. (Mt 28,20)

Kulturní aktivity a opravy 2014

26.03.2015
Zpráva pro výroční shromáždění NO CČSH v Tuřanech o činnosti Rady starších v období od 22.2.2014 do 22.2.2015. Rada starších se scházela dle potřeby, v hodnoceném období měla 6 zasedání, a to k řešení dále uváděných záležitostí. 1. Nájemnici služebního bytu v Husově sboru p. R.Tučkové, byl v závěru roku 2013 předán RS schválený návrh na úpravu nájemného, který p. Tučková neakceptovala vědoma si skutečnosti, že od 1.1.2014 bude možné dle nového OZ upravovat výši nájemného pouze dohodou, nebo rozhodnutím soudu. S ohledem na přetrvávající neshody a také výhrady k pracovní činnosti jmenované, rozhodla RS o ukončení pracovní činnosti s paní Tučkovou, jejich zajištění svépomocí členy NO a uvolnění nájemního bytu po zpracování právního návrhu k jeho provedení. JUDr. E. Kantoříková předala RS příslušné návrhy a RS rozhodla o skončení pracovní činnosti p. Tučkové k 31.8.2014 a uvolnění bytu v nejzazší možné době dle zákona, a to k 31.8.2016. P. Tučková nesouhlasila s ukončením pracovní činnosti a podala u Městského soudu v Brně žalobu na neplatnost výpovědi. Soud předvolal zástupce NO Tuřany k jednání na den 18.3.2015, kde nás bude zastupovat zmocněná JUDr. Kantoříková. 2. RS nebyla opakovaně spokojena s kvalitou úpravy živého plotu před HS, která byla zadávána p. Tučkové, proto rozhodla o úpravě odbornou firmou. Po provedeném sestřihu si stěžoval anonym stu České inspekce životního prostředí v Brně na jeho údajné poškození. I když se jedná o soukromý majetek, byl se zástupci uvedené inspekce sepsán na místě za naší účasti protokol o kontrole, kde je konstatováno, že zásahem do zeleně nedošlo k porušení zákona o ochraně přírody. 3. Václav Štěpánek užívající služební byt ve farnosti Šlapanice podal výpověď z nájmu a k 30.11.2014 byt uvolnil. RS hledala varianty dalšího užívání bytu, avšak s ohledem na celkový stav domu, nutnost i dílčích oprav uvolněného bytu, omezení délky pronájmu bytu diecézi i nejasnou koncepci využití této nemovitosti, rozhodla RS o dočasném uzavření bytu a převedení odběru energií (plyn, elektrická energie) na NO. 4. Při pokračování opravy fasády kostela, bylo nutné provést opravu schodů a dílčích míst venkovní dlažby, což nebylo možné provést v závěru roku 2013 z důvodu mrazivých dnů. Společnost Figarostav s.r.o. provedla tyto dokončovací práce v hodnotě 30 872,- Kč, příspěvek obce Tuřany činil 20 000,- Kč. K dokončení opravy fasády zbývá dobarvení podhledů lunet a vnitřní části arkádové chodby, jak požaduje zástupce památkové péče. RS schválila podání žádosti o příspěvek obce na tyto dokončovací práce, následně bude jednáno o jejich provedení v roce 2015. Ve Šlapanicích byl opraven plot a provedeny nátěry oken a dveří za 11.969,- Kč. 5. RS řešila trvalé zanášení okapů a dešťových odpadů jehličím z modřínu, stojícího u fasády kostela z důvodu velmi obtížného čistění ve výšce přesahující výšku běžně dostupnou. RS po zvážení počtu stromů na pozemku okolo kostela a míry poškozování fasády rozhodla o podání žádosti na ÚMČ Tuřany k povolení pokácení modřínu. Této žádosti bylo po místním šetření vyhověno a modřín bude do 31.3.t.r. odstraněn odbornou firmou. 6. Po prosincové ledové námraze zateklo do prostoru kostela a kanceláře v 1. patře. RS se dohodla s bratrem Reitrem, že v jarních měsících zajistí, nebo provede opravu dotčených částí střechy. 7. Krajský inspektorát bezpečnosti práce si vyžádal kontrolu uzavírání pracovních smluv a dohod NO Tuřany. Tomuto zvláštnímu požadavku bylo vyhověno předáním veškerých dostupných podkladů s tím, že o charakteru pracovního vztahu s paní Tučkovou probíhá soudní řízení, a proto je nutné vyčkat rozhodnutí soudu. 8 Na jednání RS dne 31.8.2014 sestra Purketová požádala o zproštění funkce předsedkyně, do této funkce byl zvolen Ivan Drahola, místopředsedou br. Miloš Reiter. 9. Rada starších zajistila v hodnoceném období velikonoční koncert manželů Jahodových dne 28.dubna, Noc otevřených kostelů s programem 23.května, koncert Husákova kvarteta 8. listopadu a Tříkrálový koncert manželů Jahodových 6. ledna t.r. V Brně dne 19.2.2015 Předseda RS Ivan Drahola
DATA | 2014_Kulturni_aktivity_a_opravy-page-001.jpgDATA | 2014_Kulturni_aktivity_a_opravy-page-002.jpg