Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

V první polovině adventu přemýšlí křesťané nad tím, že Ježíš přijde ve slávě, aby odstranil zlo, války, utrpení ve všech jeho podobách. Marana tha, volají, přijď, Pane Ježíši. Přijď změnit řád světa. A věří, že přijde rychle, znenadání, nečekaně k soudu. Bůh je spravedlivý: zlo i ti, kdo ho páchají, musí být po zásluze potrestáni. I když se oni sami vidí jako ti, kdo dělají dobro.

V druhé polovině adventu je pozornost upřena na to, aby vůbec někdo Boží soud přežil. Aby to dobro, které si myslím, že konám, nebylo ve skutečnosti pro druhé zlem. Při svém prvním příchodu, který slavíme o Vánocích, přišel Ježíš změnit srdce člověka, jen tak je možná změna soužití mezi lidmi. Přišel proto, aby zlo vytrpěl, ale nepustil ho dál. V tom spočívá jedinečnost narození Božího syna. Je čistá bezpodmínečná, bezbřehá a dokonalá láska.

Teroristy se stávají muži ve státech a komunitách, v nichž od dětství zakoušejí ponižování a totální bezmocnost vůči zlu, které je na nich pácháno. A pak dostanou příležitost, chovat se tak k druhým; ventilovat si své pocity bezmocnosti a zakoušet, že jich někdo bojí. 

Křesťanem se člověk stává, když se setká s Kristovou láskou, jeho odpuštěním, pomocí a nechá se pozdvihnout do jeho blízkosti. "Vážím si tě, jsi můj přítel, všechno mé je tvé", říká ten, který celý vesmír vymyslel a vytvořil. "Nemám nic a záleží na tobě, jak se mnou naložíš", říká ten, který leží v krmelci pro zvířata.

Vánoce jsou příležitostí k setkání s Láskou.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. (Lk 2,14)

Opravy v r. 2013

23.02.2014
Opravy v r. 2013

V Husově sboru, Vítězná 1 v Tuřanech byly v průběhu roku 2013 provedeny tyto práce.

Na základě naší poptávky a cenové nabídky ze dne  9.3.2013 provedl pan David Vaněrka nátěry oken ve farním bytu Husova sboru v Tuřanech.

Zaplacená cena provedeného díla činí                                                  20 300,- Kč vč. DPH.

V roce 2012 připravovaná a projekčně zpracovaná oprava fasády Husova sboru se přesunula k provedení do roku 2013 když se prokázala její uskutečnitelnost, a to s pomocí finančních příspěvků od Brněnské diecéze naší církve a Městské části Brno-Tuřany.

V úvodu prací bylo nutné opravit střechu a klempířské prvky nad arkádovou chodbou, kudy zatékalo do fasády. Tyto práce provedla v dubnu roku 2013 firma Valeš po cenové nabídce prací.  Zaplacená cena provedeného díla činí                                       64 812,80 Kč vč. DPH.

S firmou Figarostav s.r.o., která byla seznámena s požadovanými pracemi, byl obnoven kontakt s cílem dohodnout provedení opravy fasády na základě aktualizovaného ocenění stavebních prací provedeného v roce 2012. Firma Figarostav s.r.o. byla schopná provést opravu břízolitové omítky v souladu požadavky MMB – odboru památkové péče a Státního památkového úřadu, pracoviště Brno-město. Tým vybraných pracovníků ovládajících dnes již na nových fasádách nepoužívanou technologii, byl k dispozici až ve 2. polovině měsíce zaří, což náš záměr opravy neohrozilo. Po opakovaných jednáních byla 27.9.2013 uzavřena Smlouva o dílo č. 04/10/2013, dle které měl zhotovitel provést stavební práce do 30.10.2013 v hodnotě 247 013,- Kč vč. DPH. 

Při provádění prací byl řádně veden stavební deník, pracovníci ochrany památek prováděli dozorový dohled. Provedené stavební práce byly převzaty Zápisem o předání ucelené části díla dne 22.10.2013 včetně dokladů o shodě použitých materiálů a likvidaci odpadu v souladu s platnými předpisy.

Zaplacená cena ucelené části provedeného díla činí                       222 572,- Kč vč. DPH.

Z důvodu ranních přízemních mrazíků bylo dokončení opravy bočních schodů technologií  broušeného Teraca a oprava soklu, obojí v ceně 24 541,- Kč,  dohodnuto do 15.5.2014 a je uvedeno v soupisu nedodělků Zápisu o předání.

Při provádění opravy fasády bylo nutné vyměnit poškozené a zatékání ovlivňující parapetní plechy soklů arkádové chodby.

Práci provedla firma Valeš, zaplacená cena díla činí                        11 965,20 Kč vč. DPH.

Oprava fasády a střechy Husova sboru si vyžádala v roce 2013     299 250,- Kč.

Plynová přípojka do Husova sboru byla v nevyhovujícím stavu, bylo nutné ji opravit do zahájení topné sezony.

Zaplacená cena opravy činí                                                               10 923,- Kč.

 

V roce 2013 byly provedeny opravy v hodnotě                               330 473,- Kč.

 

V Tuřanech dne 22.2.2014

Zpracoval: Ivan Drahola