Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Opravy v r. 2013

23.02.2014
Opravy v r. 2013

V Husově sboru, Vítězná 1 v Tuřanech byly v průběhu roku 2013 provedeny tyto práce.

Na základě naší poptávky a cenové nabídky ze dne  9.3.2013 provedl pan David Vaněrka nátěry oken ve farním bytu Husova sboru v Tuřanech.

Zaplacená cena provedeného díla činí                                                  20 300,- Kč vč. DPH.

V roce 2012 připravovaná a projekčně zpracovaná oprava fasády Husova sboru se přesunula k provedení do roku 2013 když se prokázala její uskutečnitelnost, a to s pomocí finančních příspěvků od Brněnské diecéze naší církve a Městské části Brno-Tuřany.

V úvodu prací bylo nutné opravit střechu a klempířské prvky nad arkádovou chodbou, kudy zatékalo do fasády. Tyto práce provedla v dubnu roku 2013 firma Valeš po cenové nabídce prací.  Zaplacená cena provedeného díla činí                                       64 812,80 Kč vč. DPH.

S firmou Figarostav s.r.o., která byla seznámena s požadovanými pracemi, byl obnoven kontakt s cílem dohodnout provedení opravy fasády na základě aktualizovaného ocenění stavebních prací provedeného v roce 2012. Firma Figarostav s.r.o. byla schopná provést opravu břízolitové omítky v souladu požadavky MMB – odboru památkové péče a Státního památkového úřadu, pracoviště Brno-město. Tým vybraných pracovníků ovládajících dnes již na nových fasádách nepoužívanou technologii, byl k dispozici až ve 2. polovině měsíce zaří, což náš záměr opravy neohrozilo. Po opakovaných jednáních byla 27.9.2013 uzavřena Smlouva o dílo č. 04/10/2013, dle které měl zhotovitel provést stavební práce do 30.10.2013 v hodnotě 247 013,- Kč vč. DPH. 

Při provádění prací byl řádně veden stavební deník, pracovníci ochrany památek prováděli dozorový dohled. Provedené stavební práce byly převzaty Zápisem o předání ucelené části díla dne 22.10.2013 včetně dokladů o shodě použitých materiálů a likvidaci odpadu v souladu s platnými předpisy.

Zaplacená cena ucelené části provedeného díla činí                       222 572,- Kč vč. DPH.

Z důvodu ranních přízemních mrazíků bylo dokončení opravy bočních schodů technologií  broušeného Teraca a oprava soklu, obojí v ceně 24 541,- Kč,  dohodnuto do 15.5.2014 a je uvedeno v soupisu nedodělků Zápisu o předání.

Při provádění opravy fasády bylo nutné vyměnit poškozené a zatékání ovlivňující parapetní plechy soklů arkádové chodby.

Práci provedla firma Valeš, zaplacená cena díla činí                        11 965,20 Kč vč. DPH.

Oprava fasády a střechy Husova sboru si vyžádala v roce 2013     299 250,- Kč.

Plynová přípojka do Husova sboru byla v nevyhovujícím stavu, bylo nutné ji opravit do zahájení topné sezony.

Zaplacená cena opravy činí                                                               10 923,- Kč.

 

V roce 2013 byly provedeny opravy v hodnotě                               330 473,- Kč.

 

V Tuřanech dne 22.2.2014

Zpracoval: Ivan Drahola