Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Život farnosti v r. 2012

28.05.2013
Zpráva pí. farářky na výročním shromáždění náboženské obce Brno-Tuřany v neděli 10.3.2013 v 10 hod. v Husově sboru v Tuřanech

Milé sestry a bratři,

přijměte prosím zprávu o životě naší náboženské obce v uplynulém roce. Každou neděli jsme se scházeli k bohoslužbám v Husově sboru; lektorskou službu konají sestra Jana Purketová nebo bratři Ivan Drahola či Jiří Jahoda. Každou 1. a 3.neděli v měsíci jsou bohoslužby ve Sborovém domě ve Šlapanicích, kde bohoslužby připravují sestra farářka Ludmila Štěpánková a bratr Václav Štěpánek. Sestra Štěpánková hraje též na harmonium a bratr Václav Štěpánek a bratr Libor Musil konají lektorskou službu. Při nešporách ve Šlapanicích 29.4. kázal a výstavu svých kreseb uvedl bratr farář Miroslav Kubíček. 30.10. byla bohoslužba se vzpomínkou na zesnulé ve Šlapanicích, 1.11. v Tuřanech. Bohoslužby se vzpomínkou na zesnulé obyvatele ÚSP pro slabozraké se konaly v zámecké kapli v Chrlicích 6.8.

Biblické hodiny se konaly v Tuřanech v úterý v 15 hod. a v Domově pro slabozraké v Chrlicích v pondělí ve 14.30.

Pravidelně zasíláme pastorační dopisy k Velikonocům, dušičkám a Vánocům a blahopřání ke „kulatým“ narozeninám. Děkuji členům rady starších za napsání adres a roznášku členům naší náb. obce. Konaly se pastorační návštěvy a rozhovory.

Církevním obřadem jsme se rozloučili se sestrou Miladou Pecákovou, Evou Sosnarovou, Boženou Hanzelkovou a bratrem Jiřím Hamrlou.

V Husově sboru se konaly koncerty 18.3. Tria od sv. Jakuba, 27.5. Helfertova orchestrálního sdružení, 3.10. Moravského klavírního tria a 20.12. benefiční koncert Jiřího a Ivony Jahodových. Manželé Jahodovi obohatili svou hrou také velikonoční a vánoční bohoslužby.

Zúčastnili jsme se Noci kostelů 27.5. , hudebním vystoupením ZŠ Měšťanská, programem pro děti Skrytý poklad, komentovanou prohlídkou Husova sboru (br. Ivan Drahola), hudební produkcí (manželé Jahodovi), filmy bratra Sichlera, modlitební meditací a malým občerstvením. Razítko do poutnického pasu a letáček s informacemi o obrazu Světlo pravdy rozdával bratr Luděk Prášil. Náš sbor ten večer navštívilo asi 200 lidí.

Na připomínce 101.výročí narození Rudolfa Kundery a 91. Výročí narození jeho bratra Vladimíra Terše 3.3. byly promítnuty filmy Český malíř v Provence a Moje obrazy jsou dílem staletí.

Při sbírkách v kostele jsme pamatovali nejen na své vlastní potřeby. Přispívali jsme na diakonickou činnost, na bohoslovce, na děti a mládež v naší diecézi a církvi, na muzeum Karla Farského ve Vysokém. Zasláním daru 1.000,- Nadaci Nehemia jsme pomohli křesťanům - obětem občanské války v Sýrii.

 O životě naší farnosti jsou občané informováni ve vývěskách v Tuřanech a ve Šlapanicích. Zajímavé zprávy, kázání, modlitby a hry pro děti najdete na stránkách brněnské diecéze: www.ccshbrno.cz. Často jsou též uveřejňovány články a informace o našich akcích v Českém zápase a na církevních webových stránkách www.ccsh.cz. Ve zkušebním provozu jsou webové stránky naší náboženské obce www.ccshturany.cz

Nyní několik slov o celodiecésních shromážděních. Dvakrát ročně pořádá diecézní rada setkání pro statutární orgány náb.obcí, jedenkrát za rok je vikariátní shromáždění. Den všech generací byl 12. května v Brně na Lipové. Také prázdniny byly naplněny různými duchovními aktivitami. Děti od 7 do 15 let prožily např. pěkný týden ve Vápenné se ses. Ivanou Krejčí a Mgr. Milošem Košíčkem, v Přibyslavi s bratrem farářem Tichým a Ing. Michalem Hvězdou, v Jeseníku se sestrou farářkou Annou Štěpánkovou. Pro duchovní a aktivní laiky je určen vzdělávací cyklus „Společně po cestách víry“ v Pracovním středisku na Lipové s přednáškami, rozhovory ve skupinách.

Nyní něco o mé další činnosti.  Byla jsem pověřena vedením Kurzu základů teologie, který navštěvuje 14 studentů. Přednáší bratr biskup Šandera, sestra Mgr. Eva Buttová, bratr Mgr. Miroslav Kubíček a bratr Václav Štěpánek. Jsem členkou věroučné sekce naukového výboru, který pracuje na věroučném dokumentu pro příští zasedání sněmu, zahraničně-ekumenického sněmovního výboru, který připravuje dokument o ekumenické orientaci naší církve. Jsem pověřena koordinováním vzdělávacího programu „Společně po cestách víry“.

A jaké jsou plány pro tento rok?  V našem sboru budou pokračovat bohoslužby, setkávání, koncerty, výstavy. Diecézní rada pořádá u příležitosti 1150. Výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu dva zájezdy: 1.6. do památných míst u Uherského Brodu a 29.6. do Modré a na Velehrad. O prázdninách budou mít děti opět možnost účasti na táborech, např. ve Vápenné, Jeseníku, Přibyslavi. Celocírkevní setkání mládeže budou 16.-17.3. v Praze a 4.-5.10 v Plzni.

Naše náb. obec čítá 153 členů, z toho 86 zaplatilo v r. 2012 církevní příspěvky. Z příspěvků, sbírek při bohoslužbách a příspěvků na kolumbárium se platí energie, administrativa, pojištění, noviny Český zápas, drobné tisky z BTM, které vkládáme do dopisů, úklid Husova sboru včetně okolí a bohoslužebné místnosti ve Šlapanicích. Z vašich darů a dotací Městské části Tuřany se podařilo v Husově sboru provést nátěry oken v Husově sboru, ve Šlapanicích pak opravu schodů na zahradu.

Děkuji všem svým spolupracovníkům a členům rady starších, zvláště sestře předsedkyni Janě Purketové, sestře Marii Konvičné a bratru Ivanu Draholovi za organizování oprav, distribuci pastoračních dopisů, přípravu koncertů, Noci kostelů a pohoštění při nich, za vedení oprav sboru, za dušičkovou a vánoční výzdobu. Dále sestře finanční zpravodajce Marii Konvičné za vzorné vedení účetnictví, manželům Jahodovými za koncerty a jejich propagaci, bratru Reiterovi za pomoc při opravách ve Šlapanicích i v Tuřanech, bratru Ing. Tučkovi za varhanní doprovod při bohoslužbách, sestře Tučkové za úklid sboru. Děkuji Vám všem, bratři a sestry, kteří svou láskou a modlitbami nesete dílo Boží v této městské části a v naší náboženské obci. Jsem vděčná za to, že Boží láska je živá ve Vašich myslích, slovech i činech, které zná a dovede náležitě ocenit jen Bůh. Děkuji Vám všem, kteří jste zůstali po bohoslužbách na tomto shromáždění a nyní vyslechli mou zprávu.

            Naše vděčnost se obrací k Pánu Bohu za jeho ochranu a pomoc. Na něho smíme spoléhat i v budoucnosti.

 

V Brně 8.března 2013                                               Světluše Košíčková