Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Zpráva o náboženské, kulturní a vzdělávací činnosti

23.02.2014
Zpráva o náboženské, kulturní a vzdělávací činnosti v r.2013

Milí přátelé,

přijměte prosím zprávu o životě naší náboženské obce v uplynulém roce. Každou neděli jsme se scházeli k bohoslužbám v Husově sboru; lektorskou službu konají sestra Jana Purketová nebo bratři Ivan Drahola a Jiří Jahoda. Každou 1. a 3.neděli v měsíci jsou bohoslužby ve Sborovém domě ve Šlapanicích, kde bohoslužby připravují sestra farářka Ludmila Štěpánková a bratr Václav Štěpánek. Sestra Štěpánková hraje též na harmonium a bratr Václav Štěpánek a bratr Libor Musil konají lektorskou službu. 3.11. byla bohoslužba se vzpomínkou na zesnulé ve Šlapanicích, 1.11. v Tuřanech. Bohoslužby se vzpomínkou na zesnulé obyvatele ÚSP pro slabozraké se konaly v zámecké kapli v Chrlicích 14.1.

Biblické hodiny se konaly v Domově pro slabozraké v Chrlicích v pondělí ve 14.30.

Pravidelně zasíláme pastorační dopisy k Velikonocům, dušičkám a Vánocům a blahopřání ke „kulatým“ narozeninám. Konala jsem pastorační návštěvy a rozhovory.

Církevním obřadem jsme se rozloučili se sestrou Ludmilou Kristovou a bratřími Jaromírem Pojzlem a Ladislavem Vašíčkem.

V Husově sboru se 5.4. a 12.12. konaly koncerty Jiřího a Ivony Jahodových a 12.10. koncert Ireny Bezdičkové, Martina Jakubíčka, Tomáše Jeřábka a Zuzany Zámečníkové. Manželé Jahodovi obohatili svou hrou také velikonoční a vánoční bohoslužby i vernisáž výstavu fotografií z Ugandy a Rwandy autorek Ireny Košíčkové a Mariany Ambrožové. Naši náboženskou obec navštívila pí.Anette Akankwasha, ředitelka střediska rozvojové práce v Kitokolo v Ugandě. Pozdravila bohoslužebné shromáždění a při zmíněné vernisáži fotografií 18.6. prezentovala výsledky své práce v oblasti vzdělání, zdravotnictví a péče o sirotky a chudé rodiny.

Zúčastnili jsme se Noci kostelů 24.5. , hudebním vystoupením ZŠ Měšťanská, programem pro děti, komentovanou prohlídkou Husova sboru (br. Ivan Drahola), hudební produkcí (manželé Jahodovi a Ing. Pavel Tuček), modlitební meditací a občerstvením. Razítko do poutnického pasu a letáček s informacemi o obrazu Světlo pravdy rozdával br. Luděk Prášil. Náš sbor ten večer navštívilo asi 200 lidí.

Při sbírkách v kostele jsme pamatovali nejen na své vlastní potřeby. Přispívali jsme na diakonickou činnost, na bohoslovce, na děti a mládež v naší diecézi a církvi, na překlad Bible do řeči Malawi. Zasláním jedné bohoslužebné sbírky ve výši 800,- Kč jsme pomohli postiženým povodněmi.

 O životě naší farnosti jsou občané informováni ve vývěskách v Tuřanech a ve Šlapanicích a na webu www.ccshturany.cz. Zajímavé zprávy, kázání, modlitby a hry pro děti najdete na stránkách brněnské diecéze: www.ccshbrno.cz. Často jsou též uveřejňovány články a informace o našich akcích v Českém zápase a na církevních webových stránkách www.ccsh.cz.

Nyní několik slov o celodiecézních shromážděních. Dvakrát ročně pořádá diecézní rada setkání pro statutární orgány náb.obcí, v r. 2013 to bylo 16.2., kdy přednášel MUDr. František Havlát  na téma Hořet ale nevyhořet. 16.11. jsme se se sestrou farářkou Miladou Čermákovou zamýšleli nad devíti způsoby přístupu k Bohu 9.2. bylo vikariátní shromáždění, které se věnovalo výběrovému řízení pro volbu biskupa a patriarchy, kterými byli v dubnu a v září zvoleni Mgr. Juraj Dovala a ThDr. Tomáš Butta Th.D.

Z diecézních akcí bych zmínila Jarní kuropění – setkání malých zpěváčků na Lipové 19.- 20.5. Slavnostní bohoslužby k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se konaly 1.6. na hoře sv. Klimenta u Kyjova. Rodiny s dětmi oslavily toto výročí 29.6. v Modré u Velehradu.

Také prázdniny byly naplněny různými duchovními aktivitami. Děti od 7 do 15 let prožily např. pěkný týden ve Skavsku u Morkovic se ses. Ivanou Krejčí a Mgr. Milošem Košíčkem, v Přibyslavi s bratrem farářem Tichým a Ing. Michalem Hvězdou, v Jeseníku se sestrou farářkou Annou Štěpánkovou. Pro duchovní a aktivní laiky je určen vzdělávací cyklus „Společně po cestách víry“ v Pracovním středisku na Lipové s přednáškami, rozhovory ve skupinách. Celocírkevní setkání mládeže byly 16.-17.3. v Praze a 4.-5.10 v Plzni.

Nyní něco o mé další činnosti.  Byla jsem pověřena vedením Kurzu základů teologie, který navštěvuje 14 studentů. Přednáší bratr biskup Šandera, sestra Mgr. Eva Buttová, bratr Mgr. Miroslav Kubíček a bratr Václav Štěpánek. Jsem členkou věroučné sekce naukového výboru, který pracuje na věroučném dokumentu pro příští zasedání sněmu, zahraničně-ekumenického sněmovního výboru, který připravuje dokument o ekumenické orientaci naší církve. Jsem pověřena koordinováním vzdělávacího programu „Společně po cestách víry“.

A jaké jsou plány pro tento rok?  V našem sboru budou pokračovat bohoslužby, setkávání, koncerty, výstavy. O prázdninách budou mít děti opět možnost účasti na táborech, např. ve Skavsku, Jeseníku, Přibyslavi. Celocírkevní setkání mládeže budou 28.-30.3. v Prostějově a 26.-28.9. ve Vlašimi.

Naše náb. obec čítá 146 členů, z toho 86 zaplatilo v r. 2013 církevní příspěvky. Z příspěvků, sbírek při bohoslužbách a příspěvků na kolumbárium se zaplatily energie, administrativa, pojištění, noviny Český zápas, drobné tisky z BTM, které vkládáme do dopisů, úklid Husova sboru a bohoslužebné místnosti ve Šlapanicích včetně úpravy okolí. Z vašich darů a dotací Městské části Tuřany se podařilo uhradit nátěry oken v bytě u Husova sboru a opravu průčelí Husova sboru, ve Šlapanicích pak nákup koberce - běhounu.

Děkuji všem svým spolupracovníkům a členům rady starších, zvláště sestře předsedkyni Janě Purketové, sestře Marii Konvičné a bratru Ivanu Draholovi za organizování oprav, distribuci pastoračních dopisů, přípravu koncertů, Noci kostelů a pohoštění při nich, za vedení oprav sboru, za dušičkovou a vánoční výzdobu. Dále sestře finanční zpravodajce Marii Konvičné za vzorné vedení účetnictví, manželům Jahodovými za koncerty a jejich propagaci, bratru Reiterovi za pomoc při opravách ve Šlapanicích, bratru Ing. Tučkovi za varhanní doprovod při bohoslužbách, sestře Tučkové za úklid sboru. Děkuji Vám všem, bratři a sestry, kteří svou láskou a modlitbami nesete dílo Boží v této městské části a v naší náboženské obci. Jsem vděčná za to, že Boží láska je živá ve Vašich myslích, slovech i činech, které zná a dovede náležitě ocenit jen Bůh. Děkuji Vám všem, kteří jste zůstali po bohoslužbách na tomto shromáždění a nyní vyslechli mou zprávu.

            Naše vděčnost se obrací k Pánu Bohu za jeho ochranu a pomoc. Na něho smíme spoléhat i v budoucnosti.

 V Brně 23. února 2014                                                     Světluše Košíčková